روانشناسی فیلمسازی ( برای اولین بار در ایران)

برای اولین بار در ایران یک دوره ی متفاوت و کاربردی

یک دوره جذاب برای کسانی که می خواهند فیلمسازان بهتری باشند :

۱- آشنایی با عوامل  فیلمسازی و میزان اهمیت و رتبه بندی آنها

۲- مدیریت منابع انسانی در فیلمسازی

۳- آشنایی با تست های شخصیت شناسی برای مدیریت بهتر عوامل و بازیگران آن

۴- درک شخصیت  بازیگر در فیمسازی

۵- تیم ورک و کار گروهی

۶- شیوه های تبدیل کارگردان به رهبر در فیلمسازی